Dėl karantino Raseinių rajone paskelbimo

2020 m. spalio 7 d. Nr. 1069

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 11 dalimi ir 3 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją Raseinių rajono savivaldybėje ir sveikatos apsaugos ministro ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskelbti karantiną Raseinių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje.

2. Patvirtinti šį karantino režimą:

2.1. Dėl judėjimo savivaldybės teritorijoje: …

2.1.1. Ribojamas keliavimo tarpmiestinio, priemiestinio ir miesto reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – keliautojams leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šio papunkčio nuostatos netaikomos transportui, kuris savivaldybės teritorijoje važiuoja be sustojimų.

2.1.2. Įpareigoti asmenis:

2.1.2.1. viešose vietose būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų. Šio papunkčio nuostatos netaikomos, kai dalyvaujama laidotuvėse;

2.1.2.2. vyresnius nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose, taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį.

2.1.3. Rekomenduojama riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių – palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į prekybos vietą, darbą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų, dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.

2.2. Dėl viešojo ir privataus sektorių veiklos:

2.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

2.2.2. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas ir šio nutarimo 2.2.4 papunktyje nurodytas įstaigas.

2.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai.

2.2.4. Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veikla vykdoma nuo 8 iki 24 valandos. Darbo laiko ribojimas netaikomas:

2.2.4.1. kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

2.2.4.2. kai viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

2.2.4.3. lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veiklai, jei šiose vietose neteikiama viešojo maitinimo paslauga.

2.2.5. Parduotuvių, kioskų ir kitų prekybos vietų patalpose, teritorijose ir (ar) šalia jų ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – pirkėjas) srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.

2.2.6. Paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.

2.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.

Ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose perorganizuojami taip, kad ugdymo procesas būtų vykdomas nuotoliniu būdu.

2.4. Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:

2.4.1. Draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.

2.4.2. Draudžiama vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centrų veikla.

2.4.3. Savivaldybės administracija privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose.

3. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui, gavus savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones savivaldybės teritorijoje.

4. Rekomenduoti savivaldybėje veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų, arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.

5. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. spalio 9 d. 00:00 val. iki 2020 m. spalio 23 d. 24:00 val.

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga